Okładka 4/2017 Numer 4(211)/2017


R E K L A M A
Spis treści:

Zostań policjantem • Rocznice i wydarzenia • Jak spędzimy Wielkanoc? • Międzynarodowe kontakty • Targi i zawody • Zapomniałeś złożyć PIT? • Drzwi otwarte w Strzelinie • Bezpiecznie wrócić z akcji • (Nie) bezpieczne aplikacje • O bezpieczeństwo w sieci • Uważaj na urazy • Bezpiecznie żyć • Chcesz mieć broń? • Z dumą służymy mieszkańcom • Obroń się sama! • Hiszpańska krew • Pamiętajmy o zwierzętach • Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej • Bezpieczeństwo imprez masowych (3) • Czy suplement to lek? • Początek drogi • Do refleksji – Powidok • Moje dylematy – Kwiecień suchy nie sprawia dalszej otuchy • Wrocławska głupota rowerowa • Jak zredukować punkty karne? • Nie zasnąć za kółkiem • Przywileje kierowców niepełnosprawnych • Coraz więcej motocykli • Komunikacyjne pomysły urzędników • Sprawdź jakość spalin • Oficerowie prasowi informują • Zdarzyło się we Wrocławiu

Zostań policjantem

Praca w policji jest jedną z bardziej intrygujących profesji na rynku pracy. Do podstawowych zadań policji należy ochrona porządku publicznego, wykrywanie i walka z przestępczością, ściganie osób poszukiwanych oraz poszukiwania osób zaginionych. W zakresie zadań znajduje się również ochrona osób i mienia, działalność antykryzysowa w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych, działalność antyterrorystyczna oraz wszelkie działania prewencyjne.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem w policji mają do wyboru pracę w jednostkach kryminalnych, prewencyjnych, bądź logistycznych. W zależności od zainteresowań i umiejętności, zatrudnienie można znaleźć w oddziałach lądowych, wodnych, oraz lotniczych. Policjant jest jednym z nielicznych zawodów, w których prawo do świadczeń emerytalnych uzyskuje się po 15 latach pracy, a do pensji podstawowej doliczane są specjalne dodatki. Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy i teraz policjanci (tylko wchodzący do służby po tej dacie) będą pracować 10 lat dłużej – tj. emerytura będzie im przysługiwała po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat.

Jakie zarobki?
Wysokość zarobków w policji uzależniona jest zarówno od zajmowanego stanowiska, ilości przepracowanych lat, otrzymywanych dodatków, jak również indywidualnie otrzymywanych zadań, wyników zawodowych, czy nagród.
Średnia kwota wynagrodzenia wraz z podstawowymi dodatkami wzrasta od ok. 1500 zł na stanowisku kursanta i 2500 zł na stanowisku policjanta, do ok 4 tys. zł w przypadku kierownika rewiru. Na stanowisku komendanta powiatowego można już liczyć na zarobki powyżej 7 tys. zł, komendanta wojewódzkiego blisko 9 tys. zł, zaś awansując na komendanta głównego ok. 15 tys. zł.
Obok uposażenia dochodzą także liczne dodatki (m.in. za stopień, funkcyjny, służbowy, stołeczny, za opiekę nad służbowymi zwierzętami, instruktorski, lotniczy). Dodatki za stopień kształtują się od 330 zł na stanowisku posterunkowego, 560 zł na stanowisku aspiranta, 650 zł na stanowisku komisarza, 800 zł na stanowisku inspektora do 1000 zł na stanowisku generalnego inspektora.

Jakie wymagania?
Chcąc wstąpić w szeregi policji należy przede wszystkim spełniać poniższe kryteria: posiadać obywatelstwo polskie, być osobą niekaraną, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać nieposzlakowaną opinię, posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Osoby bez wykształcenia średniego mogą jednak znaleźć zatrudnienie w oddziałach prewencji za zgodą komendanta wojewódzkiego policji, o ile wykażą szczególne predyspozycje do pracy w zawodzie. Kandydaci muszą charakteryzować się zdolnością fizyczną i psychiczną do pracy w służbach uzbrojonych, posiadać umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej.

Jakie dokumenty?
W wyznaczonym terminie należy zgłosić się w odpowiedniej jednostce organizacyjnej policji z wymaganymi dokumentami, tj: podaniem o przyjęcie do służby, kwestionariuszem osobowym, życiorysem, kserokopiami dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i ewentualne kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy lub służby, wypełnioną ankietą bezpieczeństwa osobowego. W przypadku osób, które odbyły służbę wojskową wymagana jest książeczka wojskowa.
Dodatkowo mogą być wymagane inne dokumenty, określane każdorazowo w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, które jest podawane do wiadomości publicznej (na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: www.policja.pl, w poszczególnych komendach w kraju oraz w urzędach pracy). Oryginały wszystkich dokumentów kandydat przedkłada do wglądu przy składaniu kserokopii, zaś kwestionariusz oraz ankietę bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze strony internetowej Komendy Głównej Policji.

Jaka rekrutacja?
W trakcie przebiegu rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa wstępna z kandydatem, test pisemny ze znajomości funkcjonowania administracji publicznej (w tym policji), bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie, test sprawności fizycznej (obejmujący m. in. bieg, przewrót w przód i tył, przenoszenie manekina, bieg z przeszkodami, rzut piłką lekarską), test psychologiczny oceniający predyspozycje intelektualne i osobowościowe, oraz wywiad zorganizowany.
Ostatnim etapem rekrutacji jest pozytywna ocena zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, wydana przez komisję lekarską. W przypadku negatywnego wyniku testu sprawności fizycznej i wywiadu środowiskowego, można powtórnie przystąpić do zdawania obu etapów, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od otrzymania wyników złoży się podanie o dalsze ubieganie się o przyjęcie do policji. Po przekroczeniu tego terminu można ubiegać się o ponowne przyjęcie dopiero po okresie 6 miesięcy. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu wiedzy lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, do ponownego procesu rekrutacyjnego można przystąpić dopiero po upływie 12 miesięcy.
Osobami, które mogą zostać zwolnione z obowiązku przystępowania do egzaminu, są pracownicy następujących służb: funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Wywiadu Wojskowego, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jakie punkty?
W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do oddziałów prewencji, które nie posiadają wykształcenia średniego, przyznawane są dodatkowe punkty za ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej, ukończenie specjalistycznych kursów (m. in. strzelectwa), posiadanie prawa jazdy kategorii „C”, uprawianie przydatnych w policji dyscyplin sportowych (np. strzelectwo, sporty walki, sporty motorowe), wzrost minimum 175 cm. Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe otrzymują dodatkowe punkty w zależności od posiadanego tytułu oraz kierunku ukończonych studiów (prawo, administracja, ekonomia, informatyka).

Jakie perspektywy?
Zarówno osoby cywilne, jak również pracownicy policji chcący podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać możliwość awansu, mogą ukończyć studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia nieodpłatne) i zaocznym (studia odpłatne). Policjanci, którzy uzyskali skierowanie na studia z miejsca pracy nie ponoszą kosztów kształcenia, zaś po ukończeniu studiów I stopnia i złożeniu egzaminu oficerskiego, otrzymuje stopień podkomisarza policji.

Gdzie składać dokumenty?
Osoby zainteresowane podjęciem służby w policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, lub w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

Gdzie informacja?
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu www.dolnoslaska.policja.gov.pl w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego oraz pod numerem telefonu 71 340 40 44. Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. Poz. 432 ze zmianami). Rekrutacja do służby w policji odbywa się w sposób ciągły. Dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

asp. szt. Ireneusz Szałajko

KPP w StrzelinieSpis treści

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej

Problemy służb mundurowych
„Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim” to temat konferencji zorganizowanej we wrześniu 2016 r. przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. W chwili obecnej bogate materiały pokonferencyjne znalazły się w opracowaniu wydanym przez Federację, dostępnym w Stowarzyszeniu Komendantów Policji Polskiej.
Cztery podstawowe problemy, będące jednocześnie celami konferencji, to: integracja społeczeństwa i środowiska służb mundurowych, zwłaszcza emerytów, wobec istniejących zagrożeń. Następnie zainteresowanie problemami emerytów służb mundurowych obywateli, a zwłaszcza parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji państwowej i organizacji pozarządowych. Kolejny problem to wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy emerytów służb mundurowych w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. I ostatni problem to zapoznanie społeczeństwa z zagrożeniami dla jedności środowiska służb mundurowych i stabilności uprawnień wynikających z praw nabytych.
W konferencji udział wzięli m.in. byli ministrowie spraw wewnętrznych: Andrzej Milczanowski, Henryk Majewski, Krzysztof Janik, byli ministrowie sprawiedliwości Aleksander Bentkowski i Jerzy Jaskiernia, byli wiceministrowie spraw wewnętrznych Andrzej Brachmański i Adam Rapacki, były wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke, były szef Urzędu Ochrony Państwa Andrzej Kapkowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz. Obecni byli także liczni przedstawiciele stowarzyszeń i środowiska służb mundurowych, a także świata nauki. W trakcie konferencji zabrał głos znany konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. W wystąpieniach na konferencji przewijała się obywatelska troska o stan bezpieczeństwa państwa, zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wnioski wynikające z konferencji mają posłużyć do budowania konsensusu i wsparcia wokół problemów określonych, jako cele konferencji..

Marcin Brzeziński

Spis treści

Do refleksji
Powidok

Władysław Strzemiński, bohater ostatniego z dzieł Andrzeja Wajdy, inżynier po studiach w Petersburgu, w młodości asystent legendy sztuki współczesnej Kazimierza Malewicza, twórca kierunku w sztuce – unizmu, był też autorem nowatorskiej i unikalnej „teorii widzenia”. Co ma „unistyczny” piernik do policyjnego wiatraka? Owszem, ma. Teoria ta dotyczyła wprawdzie sztuk plastycznych, ale uczyła też zrozumienia ewolucji świadomości wzrokowej człowieka, a narzędzia, którymi się posługiwała były na tyle uniwersalne i interdyscyplinarne, że przy ich pomocy można unaocznić nawet coś takiego jak różne punkty widzenia. No i „powidok”, zjawisko optyczne, dzięki Strzemińskiemu i tytułowi filmu wchodzi do językowego obrotu (w sztukach plastycznych nazywany „obrazem solarystycznym”). Wprowadzam do „prologu” tego felietonu teorię Strzemińskiego jako ciekawostkę, bo nie po to, by tłumaczyć się, a może nawet usprawiedliwiać. Nic z tych rzeczy, choć chodzi o inne zdanie. Mówię o „innym zdaniu”, a nie o zdaniu odrębnym, z pełną świadomością, gdyż to ostatnie w potocznym odbiorze zarezerwowane zostało dla opinii mniejszości. Nie jestem pewien, czy nie wypowiadam i tak zdania większości. Fundamentalnie – powtarzam: fundamentalnie – nie zgadzam się dzisiaj z wyjaśnieniami policyjnych rzeczników na temat braku interwencji, gdy naruszane jest prawo na manifestacjach w postaci głoszenia haseł, demonstrowania symboli i dokonywania aktów palenia kukieł, portretów i flag o wymowie całkowicie i jednoznacznie rasistowskiej i faszystowskiej. Słucham i czytam, że policja nie ingeruje i nie przerywa tego kloacznego widowiska, by nie podnosić poziomu emocji tłumu i zapobiec zamieszkom. Za to nasi dzielni koledzy wszystko filmują, a dokumentacja wydarzeń posłuży do działania po fakcie. Jest to niby argument, przed którym powinienem skapitulować. Zamieszki – okropna rzecz, koszty bywają dramatycznie wysokie. Coś w tym wszystkim jest jednak nie tak. Oznacza to bowiem, że nie przerywa się gorszącego trwania dokonywania przestępstwa i dopuszcza się do jego „skonsumowania” przez sprawców. Szanowni, Drodzy Koledzy Obserwatorzy, w mieście wymiaru metropolii prędzej czy później trzeba będzie inaczej rozwiązywać problemy demonstracji naruszających w taki sposób prawo, nie narażając się na bierność wobec przestępstwa, ale także minimalizując możliwość wystąpienia ulicznych niepokojów. To trudne, ale możliwe, w dodatku ćwiczone w demokratycznym świecie. „Monopol na przemoc ma państwo…” – mówił były minister spraw wewnętrznych o stosunku do bandytyzmu i w tym przypadku całkowicie się z nim zgadzam. Jest w Europie żółta kartka dla pasywnej postawy policji. Okazało się, że policja belgijska nawet bała się składać wizyty w brukselskiej imigranckiej dzielnicy Molenbeek-Saint-Jean, gdzie swobodnie rozkwitały ogniska terrorystów. To, co niżej, zapewne zdziwi obecnych stróżów prawa a może nawet oburzy niektórych – jak śmiem coś takiego przywoływać, a nawet chyba podawać za przykład korzystania z jakichś wzorów, w dodatku z czasów słusznie minionych (chociaż niby dlaczego nie?). Powiedzieć, że pomiędzy światem realnego socjalizmu a światem zachodniej demokracji były różnice ideologiczne to mało, była naprawdę przepaść. Jednak chyba nie do propagandowej gadaniny, że w Ameryce biją Murzynów, dokonywano w esbecji przedruków zachodnich opracowań do wewnętrznego poufnego obiegu (ciekawe, co z prawami autorskimi i czy płacono honoraria?). A gdy koniec Peerelu był bliski, to leżała sobie w mateczniku tej służby na kupie makulatury (coś jakby powidok?) wydana w Warszawie w 1969 r. monografia o taktyce wobec niepokojów społecznych autorstwa R.M. Momboisse'a, jak obwieszczono na stronie tytułowej – członka Komitetu Doradczego ds. Rozruchów Prezydenta USA i Zastępcy Prokuratora Generalnego stanu Kalifornia (nb. w zgrzebnej powielaczowej formie, czyli tak jak trochę później ścigane druki „drugiego obiegu”). Koniec. Kropka.

Marcin BrzezińskiSpis treści

Przywileje kierowców niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne posiadające prawo jazdy mogą liczyć na kilka przywilejów, dzięki którym poruszanie się po mieście i znalezienie miejsca parkingowego będzie ułatwione.
W tym celu taki kierowca musi wyrobić sobie kartę parkingową, którą wydaje Starostwo Powiatowe lub Urząd Miejski. Karta parkingowa, która zawiera zdjęcie osoby niepełnosprawnej oraz imię i nazwisko powinna być umieszczona za przednią szybą samochodu tak, aby było możliwe odczytanie jej numeru oraz daty ważności.
Karta parkingowa potwierdza uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych, wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert). Pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności oraz nieutrudniania poruszania się innym kierowcom osoby, mające kartę parkingową lub kierowca przewożącą taką osobę, mogą nie stosować do następujących znaków drogowych:
B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju
Należy pamiętać, że stare karty parkingowe utraciły swoją ważność 30 czerwca 2015 roku. Do tego dnia należało je wymienić. Nowe karty parkingowe wydawane będą najwyżej na 5 lat.

Marek Drzała

WRD KMP Wrocław

Spis treści