Okładka 05/2013 Numer 5(164)/2013

Spis treści:

Wykorzystanie unijnych funduszy przez dolnośląską policję • Wrocław vs. Romowie • Akademia "Bezpieczny Senior" • Wydarzenia z kwietnia i plany na maj • Przywłaszczenie funkcji publicznych • Pożar! • Postawa obywatelska • Dolnośląsko-saksońskiej współpracy ciąg dalszy • Kontrola operacyjna • Co będzie z nimi w przyszłości? • Wyspy Słodowej nowa wersja • Funkcje, które powinna spełniać kara • Dylematy z gazem • Dlaczego idą do policji? • Jak Polacy oszczędzają? • Chłodny maj - dobry urodzaj • Policja na miejscu zdarzenia drogowego • Poślizg na wodzie • Hamuj na żółtym • O policji drogowej • Rowerem po mieście • Mandat dla pasażera? • Oznakuj rower • Nie tylko opony • Oficerowie prasowi informują • Kapitulacja Festung Breslau

Wydarzenia z kwietnia i plany na maj

Dnia 9 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej inspektora Andrzeja Kląskały z przebywającymi we Wrocławiu prof. Zbigniewem Judyckim, pełnomocnikiem komendanta głównego policji do spraw popularyzacji historii i tradycji policji oraz prezesem Stowarzyszenia Muzeum Policji podinspektorem Danielem Głowaczem z Komendy Głównej Policji. Rozmawiano m.in. o aktualnych planach KGP w zakresie muzealnictwa policyjnego i o kolejnych edycjach "Encyklopedii Policji" w kontekście propagowania policyjnej historii i tradycji. Prezes SKPP przedstawił stanowisko stowarzyszenia sprowadzające się do konieczności przywracania pamięci o historii formacji, jednostek i funkcjonariuszy, o tradycjach, a w tym na przykład o ceremoniale policyjnym, nie tylko na poziomie centralnym, ale głównie w jednostkach terenowych, gdzie sprowadzony został do okazjonalnych wystąpień z okazji Święta Policji. Niezbędne jest odbudowywanie więzi międzypokoleniowych pomiędzy czynnymi a byłymi policjantami, często wyobcowanymi i zagubionymi w nowej rzeczywistości, a także odbudowywanie poczucia ciągłości historii policyjnych struktur. Zaprezentował także przedstawicielom KGP przedsięwzięcia stowarzyszenia realizowane we współpracy z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, służące odtwarzaniu i utrzymaniu takich więzi, promujące pozasłużbową aktywność wszystkich policjantów, dokumentujące zapominaną historię.
Dnia 12 kwietnia 2013 roku w Karpaczu odbyło się IV Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej. Sprawozdanie z pracy zarządu w 2012 roku oraz plan pracy na 2013 rok przedstawił prezes inspektor Andrzej Kląskała, sprawozdanie finansowe członek zarządu-skarbnik młodszy inspektor Bogdan Wruszczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej członek tej komisji podinspektor Edward Gnyszka. Zebrani udzielili Zarządowi SKPP absolutorium. Zebranie przyjęło w poczet członków honorowych stowarzyszenia nadinspektora Dariusza Biela, byłego komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu oraz - także bliskiego dolnośląskim policjantom - nadinspektora Henryka Tusińskiego, byłego zastępcę komendanta głównego policji. Wybrano nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Dariusz Cybura.
"Każdy ma swego konika", pod takim tytułem odbyło się 19 kwietnia 2013 roku, w ramach cyklu "Aktywni inaczej", spotkanie z inspektorem Markiem Kazimierczakiem, byłym komendantem powiatowym policji w Zgorzelcu, poświęcone jego "końskiej" pasji.
Inspektor Marek Kazimierczak jest członkiem, współzałożycielem i pierwszym prezesem Łużyckiego Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego "Na Koń" w Łagowie. Bohater dnia rozczarował niektórych żartownisiów, bo wbrew ich oczekiwaniom nie wjechał na koniu do domu klubowego KWP, ale za to niezwykle interesująco opowiadał o historii konia, rasach, hodowli, cechach, predyspozycjach, psychice i inteligencji tych czworonożnych sprzymierzeńców człowieka. Mówił też o początkach swego zainteresowania jeździectwem, o kontaktach i uczestnictwie w hipicznych imprezach u przyjaciół zza zachodniej granicy. W ramach cyklu "Aktywni inaczej" przewidziane są: 8 maja br. spotkanie z młodszym inspektorem Zbigniewem Beczyńskim, który będzie opowiadał o spadochroniarstwie oraz młodszym inspektorem Pawłem Klimkiem, który opowie o nurkowaniu. 23 maja br. natomiast odbędzie się spotkanie z młodszym inspektorem Andrzejem Sójką oraz podinspektorem Tomaszem Jędrzejowskim, którzy opowiedzą o windsurfingu i żeglarstwie.
17 maja 2013 roku na strzelnicy WKS Śląsk we Wrocławiu odbędą się zawody strzeleckie dla członków SKPP w strzelaniu z broni sportowej. Przewidziano również możliwość strzelania z broni myśliwskiej.
Informacje o ewentualnych zmianach w powyższym kalendarzu imprez zamieszczane będą na stronie internetowej stowarzyszenia www.komendanci policji.pl.

Na podstawie materiałów przygotowanych przez inspektora Marcina Brzezińskiego opr. RwR

Spis treści

Kontrola operacyjna

Przez kontrolę operacyjną rozumie się czynności niejawne o charakterze operacyjno-rozpoznawczym, podejmowane przez policję w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania i ustalania sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów umyślnych przestępstw. Czynności te polegają na kontrolowaniu zawartości przesyłek pocztowych i kurierskich oraz treści korespondencji, do której należą zarówno listy w formie papierowej, e-maile, jak i wiadomości sms. W kontroli tej stosuje się także środki techniczne umożliwiające uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów, w szczególności treści rozmów telefonicznych i faksów. Kontrola operacyjna jest jedną z najbardziej skutecznych metod pracy operacyjnej, która zastosowana może być jednak dopiero wtedy, gdy inne środki okazują się nieskuteczne lub zachodzi duże prawdopodobieństwo, że mogą one być nieprzydatne czy wręcz niepożądane. Informacje zdobywane w taki sposób mają szczególną wartość dowodową, gdyż pochodzą od samego sprawcy, który na tym etapie czynności nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że jest obiektem zainteresowań organów ścigania. Dlatego takich działań operacyjnych nie wolno prowadzić w sposób przypadkowy, nieprzemyślany czy godzący w sferę poszanowania praw człowieka.
Kontrola operacyjna może być stosowana przez policję w przypadku określonych przestępstw umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego. Są to m.in. przestępstwa przeciwko życiu (zabójstwo, dzieciobójstwo, eutanazja), zamach na życie prezydenta RP lub przedstawiciela państwa obcego, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego, katastrofa komunikacyjna, przestępstwa gospodarcze, skarbowe, związane z nielegalnym wytwarzaniem, posiadaniem lub obrotem bronią, materiałami wybuchowymi oraz środkami odurzającymi. Do przestępstw tych zalicza się też handel organami ludzkimi, niewolnictwo, bezprawną adopcję, patologię seksualną, wymuszanie zeznań, branie lub przetrzymywanie zakładnika, rozbój, kradzieże, łapownictwo, korupcję czy piractwo.
Decyzja o zarządzeniu kontroli operacyjnej podejmowana jest przez sąd okręgowy na wniosek komendanta głównego policji lub komendanta wojewódzkiego policji. Procedura realizacji kontroli operacyjnej może wystąpić również w trybie niecierpiącym zwłoki, gdy oczekiwanie na stosowne decyzje mogłoby spowodować utratę informacji lub zatarcie czy zniszczenie dowodów przestępstwa. Kontrola operacyjna zarządzana jest w terminie podstawowym na trzy miesiące, z możliwością przedłużenia jej w uzasadnionych przypadkach o taki sam czasokres. Przerwana zaś zostaje niezwłocznie, gdy przyczyny jej zarządzenia ustają.

Sara Stanisz-Skrzypulec

Spis treści

Mandat dla pasażera?

Czytelnik zasugerował absurdalną sytuację związaną z interpretacją prawa drogowego. W skrócie chodziło o to, że pasażer auta dostał 300 zł mandatu, gdy okazało się podczas kontroli drogowej, że kierowca nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Na pierwszy rzut oka - faktycznie absurd! Ale…
Policjanci powołali się przy tym na art. 96 Kodeksu wykroczeń, który mówi, że karze podlega:
§1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu;
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień;
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu;
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia;
6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze grzywny.
§2. Tej samej karze za czyny określone w §1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono - kierownik jednostki dysponującej pojazdem.
§3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
Otóż, pasażerem pojazdu nie był przypadkowy człowiek, lecz osoba, która w rozmowie z policjantami przyznała, że wynajęła ten pojazd do przewiezienia mebli. Jednocześnie ukarany mandatem poprosił kolegę, by ten kierował pojazdem i tłumaczył się, że wspomniany kolega nie przyznał się, że wcześniej stracił prawo jazdy. Jednak przez policjantów wynajmujący pojazd został potraktowany jak "posiadacz, dysponujący pojazdem". W paragrafie 2 mowa jest o tym, że nawet nieumyślne dopuszczenie do jazdy podlega grzywnie. Oczywiście kierowca bez prawa jazdy również dostał mandat za prowadzenie bez uprawnień.
Nie można dla takiej interpretacji przepisów odmówić logiki. Policjanci słusznie uznali, że skoro dysponentem pojazdu (transportu rzeczy) był pasażer, to on również jest współodpowiedzialny za złamanie prawa o ruchu drogowym. I nieistotne jest, czy pytał potencjalnego kierowcę o uprawnienia, czy może został wprowadzony przez niego w błąd, bo w sytuacji, gdy doszło do złamania przepisów odpowiedzialność w myśl art. 96 jest solidarna.
Wspomniany artykuł ma charakter prewencyjny i służy przede wszystkim zapobieganiu groźnym sytuacjom na drodze. Chodzi o to, że właściciel (dysponent) pojazdu musi zadbać, by nie poruszała się nim po drogach publicznych nieuprawniona osoba lub gdy pojazd jest niedopuszczony do ruchu (nie ma wyposażenia lub ważnych badań technicznych). Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy pojazd został skradziony, a dysponent jeszcze nie zdążył o tym fakcie powiadomić odpowiednich organów.

(Ros)

Spis treści